Taryfa EURO bez limitu oferuje bezpłatne połączenia do sieci stacjonarnych i komórkowych w Polsce, SMS-y oraz MMS-y w Polsce bez limitu oraz dostęp do sieci Internet w ilości 6 GB zgodnie z Cennikiem Taryf Europejskich oraz Regulaminem Taryf Europejskich

Połączenia i usługi na terenie Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu są w cenie abonamentu. Za połączenia w innych krajach (poza wymienionymi wyżej), opłaty są naliczane zgodnie z cennikiem. Szczegółowe informacje dotyczące cen w konkretnych krajach znajdują się w Cennikiu Taryf Europejskich .

Jeżeli korzystasz z taryf MINI, STANDARD, BEZ LIMITU, BEZ LIMITU+, BEZ LIMITU 5G tj. taryf bez usługi Roaming i planujesz wyjazd za granicę istnieje możliwość włączenia roamingu przez zmianę umowy na taryfę EURO bez limitu od pełnego miesiąca. Koszt zmiany wynosi 10 zł brutto.

Regulacje roamingowe

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2022 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (dalej "Rozporządzenie"), poniżej przedstawiamy rozwiązania, które zostały wdrożone w związku z koniecznością wypełnienia wymagań wskazanych w Rozporządzeniu.

GPRS Limiter w roamingu

Zgodnie z art. 14 ust. 4 Rozporządzenia, w TVK Hajnówka Sp.jdziała usługa GPRS Limiter, w której przewidziane są następujące limity połączeń internetowych w roamingu: pierwszy próg na poziomie 250 zł i kolejny próg na poziomie 250 zł, łącznie progi te składają się na kwotę 500 zł. Klient przy osiągnięciu 80% użycia każdego z progów otrzyma powiadomienie, a po przekroczeniu wartości progu dalsza usługa transmisji danych zostanie zablokowana. W powiadomieniu Abonent zostanie poinformowany o możliwości i sposobie odblokowania usługi transmisji danych.

Włączenie i wyłączenie usługi oraz odblokowanie limitu

Usługa jest włączana automatycznie, bez konieczności wykonywania żadnych działań.

Wyłączenie usługi jest możliwe poprzez wysłanie SMS o treści „NIE” lub „N” pod numer 8801 - bez pobierania dodatkowych opłat za wysłanie SMS w zasięgu sieci TVK Hajnówka Sp.j. i w roamingu międzynarodowym. Wyłączenie usługi nastąpi najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zlecenia Abonenta.

Ponowne włączenie usługi jest możliwe poprzez wysłanie SMS o treści „TAK” lub „T” pod numer 8801 - bez pobierania dodatkowych opłat za wysłanie SMS w zasięgu sieci TVK Hajnówka Sp.j. i w roamingu międzynarodowym. Włączenie usługi nastąpi najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zlecenia Abonenta.

Odblokowanie limitu po przekroczeniu pierwszego i drugiego progu, jest możliwe poprzez wysłanie SMS o treści „ODBLOKUJ” pod numer 8803 - bez pobierania dodatkowych opłat za wysłanie SMS w zasięgu sieci TVK Hajnówka SP.j. i w roamingu międzynarodowym.

Działanie usługi

W ramach usługi Abonentowi automatycznie ustawiane są dwa limity na transmisję danych w roamingu o wartości 250 zł każdy („limit”).

Pierwszy limit:

po osiągnięciu przez Abonenta transmisji danych o wielkości 40% limitu, co w przybliżeniu odpowiada wartości 100 zł, do Abonenta zostanie wysłana wiadomość SMS informująca o przekroczeniu tego progu,

po osiągnięciu przez Abonenta transmisji danych o wielkości 80% limitu, co w przybliżeniu odpowiada wartości 200 zł, do Abonenta zostanie wysłana wiadomość SMS informująca o przekroczeniu tego progu,

po osiągnięciu przez Abonenta transmisji danych o wartości limitu do Abonenta zostanie wysłana wiadomość SMS informująca o zablokowaniu transmisji danych. Transmisja danych zostanie zablokowana i niemożliwe będzie korzystanie z Internetu w roamingu do końca okresu, o którym mowa w pkt 3 poniżej, o ile Abonent nie odblokuje transmisji danych, zgodnie z instrukcją podaną w wiadomości SMS,

po odblokowaniu transmisji danych zostanie uruchomiony drugi limit o wartości 250 zł,

Drugi limit:

po osiągnięciu przez Abonenta 80% limitu o wartości 250 zł, co w przybliżeniu odpowiada wartości 200 zł (450 zł z uwzględnieniem pierwszego limitu), do Abonenta zostanie wysłana wiadomość SMS informująca o przekroczeniu tego progu,

po osiągnięciu przez Abonenta transmisji danych o wartości limitu do Abonenta zostanie wysłana wiadomość SMS informująca o zablokowaniu transmisji danych. Transmisja danych zostanie zablokowana i korzystanie z Internetu w roamingu nie będzie możliwe do końca okresu rozliczeniowego, o ile Abonent nie odblokuje transmisji danych, zgodnie z instrukcją podaną w wiadomości SMS.

Limity odnawiane są w każdym okresie rozliczeniowym pod warunkiem, że usługa nie została wyłączona.

Abonent może w każdym czasie odblokować transmisję danych zablokowaną po osiągnięciu limitu poprzez wysłanie SMS o treści „ODBLOKUJ” pod numer 8803. Dalsze korzystanie z transmisji danych nie jest objęte informacjami wysyłanymi wiadomościami SMS o zużyciu danych.

Warunkami działania usługi są:

 • posiadanie przez Abonenta prawidłowo skonfigurowanego urządzenia obsługującego pakietową transmisję danych w roamingu,
 • posiadanie przez Abonenta aktywnej usługi roamingu,
 • posiadanie przez Abonenta aktywnej usługi pakietowej transmisji danych.

Blokowanie sieci nienaziemnych

Zgodnie z art. 14 ust. 7 Rozporządzenia, udostępniamy mechanizm dający możliwość blokowania/odblokowania przez Abonenta logowania się karty SIM do sieci nienaziemnej.

Blokada połączeń z sieciami satelitarnymi, morskimi i samolotowymi (Blokada sieci nienaziemnych) - jest bezpłatna. Polega na zablokowaniu możliwości korzystania z usług w sieciach satelitarnych, morskich i samolotowych poprzez uniemożliwienie zalogowania się do tych sieci. Jeśli na danym obszarze nie ma zasięgu innych sieci, nie będzie możliwe korzystanie z usług. Blokadę można włączyć:

 • krótkim kodem *101*11*34# zatwierdzonym przyciskiem połączenia,
 • dzwoniąc do Biura Obsługi Abonenta (BOA).

Możliwość korzystania z usług w sieciach satelitarnych, morskich i samolotowych można przywrócić wyłączając blokadę:

 • krótkim kodem *101*00*34# zatwierdzonym przyciskiem połączenia,
 • dzwoniąc do Biura Obsługi Abonenta (BOA).

Blokada zostanie włączona lub wyłączona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od zlecenia.

Niezamierzone korzystanie z roamingu

Zgodnie z motywem 48 Rozporządzenia, w zakresie realizacji działań jakie zmierzają do minimalizacji ryzyka niezamierzonego korzystania z roamingu oraz w celu ochrony klientów przed koniecznością ponoszenia opłat roamingowych, podczas gdy znajdują się na terytorium swojego państwa członkowskiego informujemy, że:

Usługi roamingowe zarejestrowane i taryfikowane, mimo, że Abonent nie przekroczył granicy, są następstwem zalogowania się karty SIM do sieci operatorów naszych sąsiadów i korzystania ze świadczonych przez niech usług. Niniejsza sytuacja może wystąpić na terenach przygranicznych, gdzie zasięg operatorów zagranicznych jest dostępny na niektórych obszarach naszego kraju i może być silniejszy od zasięgu sieci własnego operatora. Jeśli przebywasz w pobliżu granicy, sprawdź status zalogowania do sieci. Na wyświetlaczu telefonu z reguły prezentowane są informacje o tym, że właśnie korzystasz z roamingu. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób jest to oznaczane w Twoim urządzeniu, zapoznaj się z jego instrukcją obsługi. By uniknąć zalogowania do zagranicznej sieci należy zmienić tryb wyboru sieci z automatycznego na manualny (umiejscowienie tej opcji zależne jest od menu Twojego telefonu, zazwyczaj jednak możesz ją znaleźć w opcji "Ustawienia"). Po zmianie trybu wyboru sieci na manualny należy spośród widocznych w telefonie dostępnych sieci wybrać sieć Plus. Po wykonaniu tej czynności aparat nie będzie już logować się do innych sieci. Inną możliwością uniknięcia logowania do sieci zagranicznego operatora jest wyłączenie na swoim numerze usługi roamingu.

Polityka Uczciwego Kosztystania

W ramach Polityki Uczciwego Korzystania TVK Hajnówka SP.j może doliczyć do Opłat za usługi w Roamingu Regulowanym opłaty dodatkowe, w wysokości wskazanej w Cenniku Taryf Europejskich w przypadku niewłaściwego lub niestandardowego korzystania przez Abonenta z usług:

 • gdy w okresie co najmniej 4 miesięcy Karta SIM była zalogowana w Roamingu Regulowanym i przez ponad połowę tego okresu użycie usług w Roamingu Regulowanym było większe niż na terytorium Polski,
 • długi okres nieaktywności Karty SIM użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie, w Roamingu Regulowanym,
 • korzystanie kolejno z wielu Kart SIM przez tego samego Abonenta w ramach Roamingu Regulowanego.

Jakość usług

Możesz korzystać z usług telekomunikacyjnych za granicą, u operatorów współpracujących z operatorem Sieci Plus, w ramach oferowanego przez nich zasięgu oraz dostępnych technologii.

Z usług roamingu możesz korzystać:

 • w zagranicznych sieciach lądowych;
 • na pokładzie statków, promów i samolotów;
 • w roamingu satelitarnym Sieci Thuraya , o ile posiadasz specjalny telefon działający w tej sieci, z zainstalowaną aktywną kartą SIM

Poniżej możesz sprawdzić, którzy operatorzy za granicą współpracują z operatorem sieci Plus oraz jakie technologie (2G, 3G, 4G, 5G) dostępne są w ich sieciach.

Usługi w roamingu na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Roaming regulowany) są świadczone w oparciu o sieci operatorów zagranicznych, z którymi operator sieci Plus zawarł umowy roamingowe. Jakość usług świadczonych w zagranicznych sieciach jest uzależniona od parametrów tych sieci. Usługi głosowe oraz transmisji danych w roamingu regulowanym na warunkach nie mniej korzystnych niż w Polsce, o ile w sieci operatora zagranicznego dostępnej w danym państwie członkowskim dostępne są co najmniej takie same technologie i parametry jak w kraju.

Na jakość i dostępność usług w roamingu regulowanym mają wpływ poniższe czynniki:

 • parametry i standardy technologiczne danego operatora, w tym dostępne w jego sieci technologie. Niektórzy z operatorów w roamingu regulowanym nie udostępniają w swoich sieciach technologii 2G i 3G lub planują ich wyłączenie w przyszłości, co może spowodować utratę dostępności usług dla telefonów, które obsługują wyłącznie takie technologie;
 • w przypadku usług głosowych realizowanych w technologii VoLTE – na dostępność usług mają wpływ parametry posiadanego telefonu oraz dostępność technologii 4G w sieci operatora zagranicznego;
 • w przypadku sieci typu 5G, wielu operatorów za granicą nadal dopiero rozwija infrastrukturę w tej technologii, co oznacza, że może być ona jeszcze niedostępna w niektórych państwach lub regionach tych państw. Korzystanie z technologii 5G wymaga posiadania telefonu obsługującego tę technologię;
 • zasięg operatorów zagranicznych w poszczególnych krajach na stronie GSMA.
 • czynniki takie jak: maksymalne prędkości przesyłania danych w odwiedzanej sieci, przeciążenia sieci, siła sygnału oraz położenie lub inne czynniki geograficzne i topograficzne (gęstość zabudowań, przeszkody naturalne, gęstość zaludnienia).
 • większa odległość pomiędzy telefonem użytkownika a serwerami aplikacji lub strony internetowej, do której użytkownik próbuje uzyskać dostęp, może skutkować opóźnieniem w czasie potrzebnym na przesłanie danych między urządzeniem użytkownika, a serwerem aplikacji lub strony internetowej, co może wpływać negatywnie zwłaszcza na korzystanie z treści, które wymagają przesyłania znacznych ilości danych w krótkim czasie
 • odległość sieci odwiedzanej w roamingu regulowanym macierzystej od sieci Plus, ma również wpływa na ewentualne opóźnienia w inicjowaniu i dostarczaniu połączeń głosowych oraz dostarczaniu wiadomości SMS/MMS.
 • przepustowość danej sieci, w tym: rodzaj połączenia, prędkość łącza, liczba urządzeń w sieci oraz ilość ruchu. W niektórych państwach członkowskich, zwłaszcza o dużych skupiskach turystycznych, sieci operatorów mogą być w sezonie letnim przeciążone, co może mieć wpływ na jakość i dostępność usług w roamingu regulowanym.
 • stan łączy pomiędzy operatorami w Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostarczanych przez podmioty trzecie. Ewentualne uszkodzenia fizyczne takich łączy mogą prowadzić do czasowej niedostępności usług.

Usługi o wartości dodanej w roamingu UE

Usługi o wartości dodanej w roamingu UE Zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, rodzaje i zakres świadczonych usług określa Cennik i/lub warunki promocji. W przypadku, gdy zgodnie z umową , za granicą realizowane są połączenia do usług o wartości dodanej (tj. usług o podwyższonej opłacie, usług z dzielonymi kosztami, numerów określanych za granicą jako „bezpłatne”), Dostawca usług zwraca uwagę na potencjalne ryzyko poniesienia przez abonenta zwiększonych opłat przy korzystania z takich usług za granicą (w roamingu) w porównaniu z ceną standardowego połączenia. Powyższe ryzyko może dotyczyć w szczególności połączeń z numerami usług informacyjnych, edukacyjnych, rozrywkowych czy call center. Dostawca usług ostrzega, że połączenia reklamowane lub opisywane za granicą jako numery „bezpłatne” mogą wiązać się z obowiązkiem poniesienia opłat dla abonenta przebywającego w zagranicznej sieci

Poniżej możesz poznać zakresy numeracyjne usług o wartości dodanej oraz inne odpowiednie dodatkowe informacje dotyczące usług o wartości dodanej, zamieszczane w bazie danych Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC). Przedstawione informacje nie stanowią części umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych dlatego nie należy traktować ich jako cennika usług.

Dostęp do służb ratunkowych w roamingu UE

Abonent korzystający z roamingu UE może uzyskać bezpłatny dostęp do służb ratunkowych:

 • dzwoniąc pod europejski numer alarmowy „112”,
 • za pomocą alternatywnych środków dostępu, które są możliwe do wykorzystywania w danym państwie członkowskim UE, również przez abonentów z niepełnosprawnościami.

Powyższe „alternatywne środki dostępu” umożliwiają abonentom korzystającym z roamingu UE, w szczególności osobom z niepełnosprawnościami, dostęp do służb ratunkowych za pomocą sposobów innych niż połączenia głosowe. Alternatywne środki dostępu do służb ratunkowych mogą być zapewniane na przykład za pomocą aplikacji alarmowych, wiadomości tekstowych, usług przekazu lub komunikacji tekstowej w czasie rzeczywistym lub usług pełnej konwersacji.W niektórych państwach członkowskich UE wprowadzono aplikacje mobilne przekazujące ostrzeżenia publiczne. Poniżej znajdziesz informacje o sposobach dostępu do służb ratunkowych w państwach członkowskich UE, w tym o numerach alarmowych oraz alternatywnych środkach dostępu do służb ratunkowych, a także odnośniki do aplikacji mobilnych przekazujących ostrzeżenia publiczne (umożliwiające ich pobranie).

Inforujemy, że w przypadku nieprawidłowości w działaniu lub rozliczeniu usług w roamingu zastosowanie ma procedura reklamacji określona w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych

Sprawdź, którzy operatorzy zagraniczni współpracują z TVK Hajnówka Sp.j. i jaki jest zakres dostępnych u nich usług: