INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ABONENTA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

 

1. Administrator danych - Administratorem danych osobowych jest Telewizja Kablowa Kiędyś, Kiryluk Sp. j. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział KRS pod nr 0000046901 (dalej Operator). Operator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Administrator danych - Administratorem danych osobowych jest Telewizja Kablowa Kiędyś, Kiryluk Sp. j. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział KRS pod nr 0000046901 (dalej Operator). Operator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Cel przetwarzania danych osobowych - Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są dla potrzeb wykonania Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, to jest ukształtowania jej treści, zmian lub rozwiązania, oraz realizacji, w tym wykonania obowiązku transmisji danych, rozliczenia świadczonych Usług i windykacji należności.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych - Na podstawie art. 6 ust. 1 b) i c) RODO oraz art. 161 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne Operator uprawniony jest do przetwarzania bez konieczności uzyskania zgody Abonenta (to jest zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania, zmieniania i udostępniania): (1) imienia, nazwiska, (2) imion rodziców, (3) miejsca i daty urodzenia, (4) adresu miejsca zameldowania na pobyt stały, adresu korespondencyjnego jeśli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały, (5) numeru ewidencyjnego PESEL, (6) nazwy, serii i numeru dowodu tożsamości, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu, (7) danych zawartych w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec Operatora wynikającego z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (8) adresu poczty elektronicznej. Inne dane Abonenta odbierane przy zawieraniu Umowy (takie jak nr telefonu, nr rachunku bankowego) przetwarzane są za zgodą Abonenta, na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO oraz art. 161 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

4. Dobrowolność przekazania danych - Dane osobowe przekazywane są przez Abonenta dobrowolnie, jednak brak przekazania danych osobowych wymienionych w ust. 3 powyżej może skutkować brakiem możliwości świadczenia usług telekomunikacyjnych.

5. Uprawnienia Abonenta - Abonent ma prawo w każdym czasie żądać dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, a także przysługują mu prawa do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, na warunkach określonych w RODO.

6. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych - W przypadku gdy dane Abonenta przetwarzane są na podstawie udzielonej przez niego zgody i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, Abonent może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody.

7. Okres przechowywania danych - Dane Abonenta przechowywane będą przez cały okres trwania Umowy, a po jej zakończeniu (1) w okresie dochodzenia roszczeń, (2) wykonywania obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach (w tym obowiązku retencji danych i obowiązku przechowywania dokumentów księgowych) lub (3) na podstawie zgody Użytkownika.

8. Prawo do wniesienia skargi -  Abonent ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa. 

9. Przetwarzanie danych transmisyjnych - Na podstawie art. 165 ustawy Prawo telekomunikacyjne dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych oraz naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne i ich windykacji Operator przetwarzać będzie dane transmisyjne, takie jak: dane routingowe, czas trwania połączeń, czas rozpoczęcia i zakończenia połączenia, objętość komunikatu, format (protokół przekazu komunikatu), dane o położeniu urządzeń końcowych wywołującego i wywoływanego, sieć, w której następuje rozpoczęcie i zakończenie połączenia. Dane te będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania obowiązków spoczywających na Operatorze z mocy prawa. Dane transmisyjne mogą też być przetwarzane na podstawie udzielonych przez Abonenta zgód na ich przetwarzanie, do celów określonych w oświadczeniu o udzieleniu zgody.

10. Przetwarzanie danych o lokalizacji - Operator przetwarza dane o lokalizacji, to jest dane wskazujące na geograficzne położenie urządzenia końcowego Abonenta, inne niż dane niezbędne do przekazywania komunikatów w sieci lub naliczania opłat za usługę jedynie w zakresie miejsca zakończenia Sieci.

11. Przekazywanie danych Abonenta - Dane Abonenta mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Operatorem przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych, a także świadczącym na zlecenie Operatora usługi serwisowe, prowadzącym obsługę informatyczną i świadczącym usługi windykacyjne.

12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji - Operator nie poddaje danych Abonenta zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.