INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI UMOWY ABONENCKIEJ ORAZ REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Uprzejmie informujemy, że od 12 grudnia 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zmiany wynikają z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018, poz. 1118).

Z tego powodu wprowadziliśmy następujące zmiany w umowach dotyczących usług telewizji, Internetu i telefonii stacjonarnej, które Państwu świadczymy, a także w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

1. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych:

 • § 2 ust. 1 w części dotyczącej usługi telefonii dodano zapis: „Operator oferuje bezpłatnie możliwość określenia progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie w wysokości 0 / 35 / 100 / 200 zł ) po przekroczeniu którego Operator będzie obowiązany do poinformowania o tym Abonenta oraz zablokowania możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów. W przypadku gdy abonent nie określił progu kwotowego Operator stosuje próg domyślny - 35 złotych dla każdego okresu rozliczeniowego.”
 • § 5 otrzymuje brzmienie: „W przypadku zawarcia umowy poza Biurem Obsługi Abonenta w obecności Przedstawiciela Operatora Abonent będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, składając oświadczenie Operatorowi. Dla zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia na adres Operatora lub przesłanie go na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .”
 • § 7 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2. Zmiana Pakietu może nastąpić poprzez:

 1. a) podpisanie aneksu do Umowy w Biurze Obsługi lub za pośrednictwem przedstawiciela Operatora ;.
 2. b) w formie dokumentowej – przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – wówczas Operator potwierdzi Abonentowi fakt dokonania zmiany warunków Umowy doręczając mu nowe warunki Umowy na trwałym nośniku (plik PDF).
 3. 3. W przypadku podpisania aneksu do Umowy poza siedzibą Operatora lub na odległość, Abonent będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od dokonanych zmian w terminie 14 dni od dokonania zmiany warunków Umowy. Do odstąpienia od dokonanej zmiany wystarczy złożenie pisemnego oświadczania. Do zachowania terminu wystarczy złożyć w Biurze Obsługi lub wysłać pocztą oświadczenie w ciągu 10 dni od daty podpisania aneksu, (liczy się data stempla pocztowego) lub przesłać go na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .”
 • § 8 ust.1 – usunięto zapis wymagający zawarcia Umowy na piśmie;
 • § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Umowy, Regulaminu bądź Cennika: (i) jeśli Umowa została zawarta w formie pisemnej – na piśmie a za zgodą Abonenta na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, (ii) jeśli Umowa została zawarta w formie dokumentowej – w takiej samej formie, na trwałym nośniku zaś na żądanie Abonenta na piśmie”
 • § 14 ust. 1 lit d) uzyskuje brzmienie: „W Regulaminie uregulowano między innymi […] informację o polubownych sposobach rozstrzygania sporów postępowaniach w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich”

2. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędyś, Kiryluk Sp.j. (Regulamin):

 • – w związku z rozszerzeniem od 12.12.2018 r. form zawierania umów o formę elektroniczną i dokumentową z §1 ust. 25 wykreślono warunek zawierania Umowy w formie pisemnej, zaś §3 ust. 2 uzyskał brzmienie: Zawarcie Umowy następuje w Biurze Obsługi Abonenta lub poza nim w formie pisemnej, a także, jeśli Operator taką możliwość dopuszcza, w formie elektronicznej (z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego, oraz w formie dokumentowej (przez telefon, za pośrednictwem poczty elektronicznej itp.).
 • §3 punkt 4 dodano: „g) adresu poczty elektronicznej”
 • § 12 ust. 1 – usunięto odwołanie do art. 110 ustawy Prawo telekomunikacyjne
 • §12 ust. 15 otrzymuje brzmienie: „W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Abonent ma prawo skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym lub w przypadku, gdy reklamujący jest osobą fizyczną, która zawarła Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ma ona prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej”
 • § 13 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2. Zmiana warunków Umowy może nastąpić także w formie elektronicznej lub dokumentowej (przez telefon, za pośrednictwem poczty elektronicznej) jeśli Operator dopuszcza taką możliwość. W przypadku zmiany warunków Umowy w formie dokumentowej Operator potwierdzi Abonentowi treść zmienionych warunków Umowy doręczając mu je na trwałym nośniku, zaś na żądanie Abonenta na piśmie.

 1. 3. Abonentowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zmiany warunków umowy dokonanej poza Biurem Obsługi Abonenta lub na odległość, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, a także wysłanie go na adres poczty elektronicznej Operatora. Jeśli Operator, za zgodą Abonenta, rozpoczął świadczenie Usług zgodnie ze zmienionymi warunkami Umowy, wówczas Abonent zobowiązany będzie do zapłaty Opłaty za wykonaną usługę – to jest za okres od dnia rozpoczęcia jej świadczenia do dnia odstąpienia od Umowy.”

Nadto z §13 usunięto ust. 4.

 • § 17 ust. 4 dodano punkt lit. g) „adresu poczty elektronicznej”

Informujemy także, że w Umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych w § 12 Dane dotyczące jakości usług wprowadziliśmy zapis zawierający szczegółowe informacje o minimalnej, maksymalnej i zwykle dostępnej prędkości internetu dla każdego pakietu i wyjaśnienia do tego parametru usługi, a nadto dodaliśmy do § 12 Regulaminu ustępy 4 – 15 w którym przekazujemy Państwu szereg informacji o Usłudze internetowej, wymaganych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającym środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającym dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Wskazane zmiany wchodzą w życie z dniem 12 grudnia 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że jeśli nie akceptują Państwo tych zmian mają Państwo prawo skorzystać z prawa wypowiedzenia Umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.

W przypadku, gdy łączy Państwa z Operatorem Umowa o świadczenie usług zawarta na czas określony na warunkach promocyjnych, jeśli skorzystają Państwo z prawa wypowiedzenia Umowy Operator będzie dochodził od Państwa zwrotu udzielonych ulg pomniejszonych proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej wypowiedzenia.